Nota informacyjna

Niniejsza nota zawiera informacje, których podanie jest wymagane przepisami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych** (RODO) i jest przekazywana Ubezpieczonym przy zawieraniu Umów Deweloperskich oraz Umów Sprzedaży z Comfortime Łódź Sp. z o.o.

Administrator:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comfortime Łódź Sp. z o.o. – dalej: Administrator.

Dane kontaktowe Administratora: Comfortime Łódź Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 29, 62-800 Kalisz, adres skrzynki mailowej: biuro@comfortime.pl.

Cele, w jakich są przetwarzane dane osobowe:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia, wykonywania Umowy rezerwacyjnej

 2. zawarcia, wykonywania Deweloperskiej,

 3. zawarcia, wykonania Umowy Sprzedaży (przenoszącej własność),

 4. dochodzenia roszczeń z tytułu usług świadczonych przez Administratora,

 5. oceny Państwa wiarygodności płatniczej,

 6. marketingu bezpośredniego Administratora i jego usług,

 7. wysyłania informacji handlowych,

 8. profilowania, w celu jak najlepszego dostosowania oferty usług Administratora,

 9. prowadzenia analiz na potrzeby działalności Administratora,

 10. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze..

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. Państwa zgoda, przy czym dotyczy to czynności realizowanych z wykorzystaniem Państwa numeru telefonu kontaktowego lub/i adresu e-mail:

 • poprzedzających zawarcie Umowy deweloperskiej i Umowy sprzedaży,

 • podejmowanych w celu wykonania Umowy deweloperskiej lub dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy,

 • polegających na marketingu bezpośrednim Administratora i jego usług,

 1. zawarcie, wykonanie Umowy ubezpieczenia,

 2. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przy czym dotyczy to w szczególności:

 • rozpatrywania reklamacji,

 1. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, przy czym dotyczy to:

 • marketingu bezpośredniego Administratora i jego usług,

 • dochodzenia roszczeń,

 • wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

 • oceny wiarygodności płatniczej,

 • wsparcia obsługi,

 • profilowania, celem jak najlepszego dostosowania oferty usług Administratora,

 • prowadzenia analiz na potrzeby działalności Administratora.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przed zawarciem umowy(ów), w okresie jej(ich) obowiązywania, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń,

 2. przez czas niezbędny dla wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora,

 3. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 4. do czasu wycofania zgody lub realizacji celu, w jakim tej zgody udzielono, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać swą zgodę lub wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań opartych na Państwa zgodzie sprzed jej wycofania.

Prawo sprzeciwu przysługuje w razie przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania powiązanego z marketingiem bezpośrednim. W razie skorzystania z tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Państwa danych do takich celów.

Sprzeciw można wnieść także z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prosimy pamiętać, że prawo sprzeciwu nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, ani nie dotyczy sytuacji, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Przysługuje Państwu także prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli uzyskania informacji, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

 2. sprostowania danych w razie, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. niezwłocznego usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,

 4. przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych są/mogą być podmioty: Notariusze, Banki, Instytucje płatnicze, Pośrednicy finansowi, Operatorzy pocztowi, Przewoźnicy i kurierzy, Biura informacji gospodarczej, Partnerzy świadczący usługi techniczne dla Administratora, Podmioty świadczące obsługę księgową, podatkową, prawną i doradcy biznesowi, Firmy budowalne współpracuję przy realizacji inwestycji.

Pozostałe informacje:

Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy z Administratorem, w tym rejestracji Użytkownika w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oznacza brak możliwości rejestracji Użytkownika w Serwisie i brak możliwości kontaktu ze strony Administratora. Zakres danych określa formularz kontaktu.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Islandię, Liechtenstein, ani do organizacji międzynarodowej.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym informacje o Państwa prawach, mogą Państwo otrzymać kontaktując się z nami pod adresem mailowym: biuro@comfortime.pl.

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE